Pembrooke – 2760 Queens Garden Drive

Lake Sherwood, California – 6,680 sq.ft